The Shared Conceptual System and Language Processing in Bilingual Children. Findings from Literacy Assessment in Spanish and Náhuatl

Norbert Francis (Nothern Arizona University)

Applied Linguistics 21/2: 1070-204. Oxford University Press, 2000.

 Els resultats que es presenten provenen d'una sèrie d'avaluacions d'alfabetització en què van participar quatre classes bilingües d'estudiants del tercer i cinquè grau d'una comunitat indígena del centre de Mèxic. Els subjectes que van completar la bateria de proves de lectura i escriptura en espanyol i náhuatl distribuïda des de bilingües equilibrats a parlants que dominen l'espanyol amb un mínim de coneixement de l'idioma receptiu en náhuatl, l'idioma principal dels indígenes de la regió (Tlaxcala i Puebla). En general, a les escoles bilingües a Mèxic, la instrucció és predominant o exclusivament en espanyol. En el cas d'aquest estudi, pràcticament tot l'ensenyament de l'alfabetització es fa en espanyol, la qual cosa presenta així als investigadors l'oportunitat única d'examinar l'aplicació d'habilitats d'alfabetització apreses a través d'un llenguatge per a tasques d'alfabetització en una llengua que els nens entenen, però en el qual no han tingut l'oportunitat de practicar la lectura i l'escriptura.

Les troballes ofereixen un punt de vista diferent des del qual conceptualitzar els models d'interdependència lingüística, la competència subjacent comuna, i la transferència, desenvolupades i elaborades pels investigadors en el camp de l'educació bilingüe. En l'estudi del bilingüisme i la segona llengua d'aprenentatge cal especificar amb més precisió quins aspectes de la competència lingüística i de l'ús del llenguatge són interdependents i quins estan separats; quins, precisament, s'atribueixen a la interdependència? Quines són les condicions sota les quals es pot accedir als coneixements i les habilitats emmagatzemades en una competència subjacent comuna, en particular en circumstàncies especials de contacte de llengües (per exemple, les que impliquen les llengües indígenes)? I és la transfer (transferència) un concepte útil per descriure els diversos aspectes de la competència bilingüe?

Pensam que la variant que N. Francis presenta en aquest article (2000: 176) sobre el model de "Competència Subjacent Comuna"  de Cummins (1979), es concreta visualment aquestes imatges, anomenades del doble iceberg, per entendre la relació més ampla entre llengües tipològicament properes (variant 1) front a una relació menor entre llengües més allunyades (versió 2), tot i seguir mantenint  també una Competència Subjacent Comuna.

Data de l'esdeveniment: 01/01/2013

Data de publicació: Fri Feb 01 19:52:00 CET 2013